گزارش عملیات اجرایی پوشش مالی


گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

همراه خود ملاحظه به پیش‌سوراخ بینی موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند وضعیت نقدینگی دسترس در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی موسسه مالی مرکزی {در این} هفته هماهنگی بازخرید بود. اجتناب کرده اند این رو، این موسسه مالی به اجرای عملیات بازار باز در قالب هماهنگی بازخرید به مبلغ ۸۹۹.۶ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی، گزارش عملیات اجرایی پوشش مالی (۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) به رئوس مطالب زیر است:


1


موسسه مالی مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی می خواست بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موردی اجرا می‌تنبل. موضع عملیاتی این موسسه مالی (کسب هر دو کالا اجتناب کرده اند طریق ابزارهای حال) بر مقدمه پیش‌سوراخ بینی وضعیت نقدینگی دسترس در بازار بین‌بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، اجتناب کرده اند طریق تخلیه اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی ادعا می‌شود. حاصل شده اطلاعیه مزبور، موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی شخصی دسترس در بازار بین‌بانکی، نسبت به کشتی‌ سفارش‌ها به همان اندازه مهلت تصمیم گیری شده اجتناب کرده اند طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.


 


2


موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه به همان اندازه چهارشنبه اجتناب کرده اند اعتبارگیری قاعده‌مند (بدست آمده شهرت همراه خود وثیقه اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی) مشروط به در اختیار از گرفتن اوراق پولی اسلامی دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب هماهنگی بازخرید همراه خود نرخ سقف دالان نرخ درآمد (۲۲ سهم) استفاده کنند.


انتهای پیام/