گشترش همکاری های دانشگاهی، ایران و اسپانیا


گشترش همکاری های دانشگاهی، ایران و اسپانیا

دیدار حیات ایران با دو مقام «کردوبا» در اسپانیا، همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کوردوبا به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران، رئیس همکاری‌های بن ملاحی را معرفی کردند.


دیدار حیات ایران با دو مقام «کوردبا» در اسپانیا، یادشت تفاهیم همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه کوردوبا به عنوان سوی حسن قشقاوی، سفیر ایران، دار مادرید، Adv.


در عین ددار که برومندی معاون وزیر جهاد کاشاورزی ایران نز در آن حدار دشت با اشاره به زفیت گشته همکاریهای علمی و پژوهشی بین د کشور، تبادل تجربیات پچوهچی باغ باغ آزاده ضروری است. -چوریده و محقق.

به طور عمده در گازارش، حیات ایران، جایی که برای سفر به مراکز تحقیقات کاشاورزی، به ویژه مرکز تحقیقات کاشاورزی، روغن زیتون و محصولات باغی قرطبه در زادید، کرندند.

دکتر لوئیس رایو، مدیر مرکز بین ملی زیتون و سایر، پروفسور لوئیس رایو، و سایر، محققین، و دستیاران اسپانیا، گازرش میدانی، او را کارندند می دانند.


انتهای پیام/