گلولاباران بزرگترین نروگاه هستای اوکراین روسیه میانجیگری کرد


گلولاباران بزرگترین نروگاه هستای اوکراین روسیه میانجیگری کرد

Gzarshha Haki az Gollubaran Niruga “Zaporgia” der Ukraine، با میانجیگری Nerohai Ross Est.


به گزارش ایلنا بلها زاپورگیزاری فرانسه، گذرشاها هاکی از گللوباران نیروگاه “زاپوریا” در اوکراین، میانجیگری نیروهای راس است.


نیروگاه کجاست، بوزورگاهترین نیروگاه هستهای اوکراین و آروبا به شمر میرود.


«دیمیتری اورلو» شهردار شهر «اینراهدار» که در نازدکی نیروگاه زاپوریژیا آقر درد، با مدیا اینکه کجاست نیروگاه داچار آچسوزی سده آست، گوت مانند کجا واقعه ناشی ساچ از آدامه آدامه. -ازگل.


دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه، اوکراین، روسیه، روسیه، روسیه، روسیه


We Avzod ke Agar Niruga Zaporizhia Exploding Shud, Dimensions Ann 10, Braber Buzzargitter As Chernobyl, Khohad Bud! روشا فوراً کمپین های خود را به عنوان پاسخ و با مجوز آخنچنان می پردازد تا منطقه امنیت من برای یافتن یک کنند باشد.


انتهای پیام/