گلولباران نروگاه هیستای «زاپوریا» / آمادغی عربستان برای میانگیگیری میان روسیه و اوکراین / برقری خط مستقیم ارتباط روسیه و آمریکا


گلولباران نروگاه هیستای «زاپوریا» / آمادغی عربستان برای میانگیگیری میان روسیه و اوکراین / برقری خط مستقیم ارتباط روسیه و آمریکا

در روز نهم درگیریهای روسیه و اوکراین نیروگا آتامی “زاپوریا” که بوزورگاترین نیروگاه هستهای آروبا به شمار میرود داشار فایر شاد.


– رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و اوکراین، تلفنی، داربارا نیروگاه هاستای “زاپروژیا” گفتوگو کاراندند.


-سخنگوی نروگاه هستهای «زاپوریشیا» وقتی گلابران در نروگاه روسیه توقف کرد خبر داد.


– وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، رسانه های کردی، kers، rastai glugiri، “بحث نخواسته” به زبان روسی، خط مستقیم با وزارت دفاع، عین کاشور، با تصمیم کردستان.


– Gzarsha Haki az Gollubaran Niruga “Zaporgia” der Ukraine، با میانجیگری Nerohai Ross Est.


– و ولیعهد عربستان، دار تماسی، تلفنی با رئیس جمهور روسیه، گفت که خورشید، آماده میانگیگیری میان میسکو، و کیف دار بهران گری آست.


انتهای پیام/