گیفت واگوی وزیر نرو و سفیر جدید ارمنستان درمورد برگزاری ایجاس هاماکاری مشترک


گیفت واگوی وزیر نرو و سفیر جدید ارمنستان درمورد برگزاری ایجاس هاماکاری مشترک

جریان ددار وزیر نرو سفیر جدید ارمنستان دو طرف درشوس برگیزاری هاودامین نشست کمیسیون مشترک همتای تجاری و اقتصادی ایران و ارمنستان وتوگو کارند است.


به گزارش ایلنا، علی اکبر محرابیان، نرو وزیر ددار پا آرسن آواکیان، سفیر جدید ارمنستان ک به تازگی که در سمت مامورت خود در تهران بوده است پایدار بوده و در موضوع مهمی همکاری دو بوده است. کوشورپخت، و جستجو کرد.


دار در ددار، دو مهمانی درون برسی موضوع مهمی، همکاری دوجانبه، نقش ویژه ای در طراحی سازندگی عالی، با چشم انداز گسترش همکاری عالی، تجاری و اقتصادی، و همچانین، انرژی گفتوگو کارندند.


انتهای پیام/