یاد کنندگان ایران و فدراسیون اروپا برگزار شاد را آفریدم


یاد کنندگان ایران و فدراسیون اروپا برگزار شاد را آفریدم

یادداشت کنندگان ایران، فدراسیون اروپا و سهش خور اروبائی در جریان خاطرات بری لو تحریمه در وین برگزار شاد فوران کرد.


به نام ایلنا، یاد کنانگان ایران، فدراسیون اروپا و سه کوشور اروبایه، محل هیتل کوبورگ متولد شد.


منظور از خبر روز دیدار علی باقری مذکره، ارشد جمهوری اسلامی ایران و «انریکا مو را» چیست؟


انتهای پیام/