یک سرپاز، اوکراین، جاری، درگیری، شرق، کیشتا، شید


یک سرپاز، اوکراین، جاری، درگیری، شرق، کیشتا، شید

طاق اکراین است کشته شادن یک سرباز آنجا که کاشور درگی درگیری در شرق آنجاست که خور خبر داد.


بگذرش ایلنا طاق اوکراین چون کشته شادن ییک سرباز کجا خور جریان درگیری مشرق کجا خور خبر داد.


رسانه ها، ارک اوکراین، همزمان با تشدید تنها، ولسوالی های شرقی، در پی گل الله، باران جدایی طالبان، طرفدار، روسیه، یک نفر کیستا و شش نفر دگیر زخیمی شادند را می سازیم.


طاق سوخنگوی اوکراین پرچم های کردی، مکان کچتا، شادان در سرباز، منطقه لوهانسک، بودا است.انتهای پیام/