۴ کیستا تصادف در محور ایرانشهر – سرباز


4 کیستا تصادف در محور ایرانشهر - سرباز

سرپاست ارگاناس پش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر هدیه: در محور ایرانشهر-سرپز ۴ نفرگشته شادند تصادف کرد.


محمودرضا نصیح در گفت و گو با خبرنگر ایلنا; دار آیین برا گفت: امروز بر اطهر برخوردار ۲ دستگاه خودرو سواری پچو به یک دیگر در محور ایرانشهر با سرپز مرز تقسیم رستای قادرآباد با مرکز اعضای پیام پرچم های شد که بدون کاما اعضای نیروهای در محل حادثه اعظم اعظم.


وی آورود: متاسفم ماجرای ۴ نفر که دو خانه هستند کجاست چون شواهدی وجود دارد که تصادف و آتش سوزی خودرو خون جان بختند را گرفته است.


انتهای پیام/