۴۳ سهم انبساط سودخالص نسبت به پیش سوراخ بینی ۹ماهه در ایران کیش


43 درصد رشد سودخالص نسبت به پیش بینی 9ماهه در ایران کیش

نمایندگی مقوا اعتباری ایران کیش درصورتهای پولی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، ۴۳ سهم انبساط سودخالص نسبت به پیش سوراخ بینی ۹ماهه محقق کرد. این نمایندگی در صورتهای پولی ۹ ماهه حسابرسی شده سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱,۱۳۰,۹۱۹ میلیون ریال درآمد خالص ایجاد کرده است.


سهم کارتخوان فروشگاهی این نمایندگی در سال قبلی ۴.۳ سهم انبساط داشته است در سال قبلی سعی بر آن بوده بر استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی تجهیزات ها تمرکزشود. ایران کیش علاوه بر این در سرانه انواع تراکنش کارتخوان فروشگاهی ۸ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مبلغ نیز ۲۷ سهم انبساط را نسبت به سال در گذشته یعنی ۱۳۹۹ تخصص کرده است.


افزایش سرمایه اجتناب کرده اند ۲۶۰ میلیارد به ۶۳۰ میلیارد تومان درمرحله اول محقق شده است. این افزایش عموما اجتناب کرده اند محل درآمد جمع آوری شده، معرفی شده است نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات است.

مورد نیاز به اشاره کردن است تحمیل انتخاب سبد درآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وابستگی صرف به کارمزد درآمدهای شاپرکی صورت گرفته کدام ممکن است بر این مقدمه اجتناب کرده اند تکنولوژی های متنوعی استفاده شده است .حاضر شرکت ها درگاهی اینترنتی، سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داری پایانه های کالا، تلفیقی اجتناب کرده اند ماموریت های بانکی، اپلیکیشن های موبایلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه مدیریت تقاضا مشتریان اجتناب کرده اند جمله این چیزها است ایران کیش توانست سبد محصول مختلط را حاضر دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه شرکت ها ایران کیش را بعدی نگه دارد.

هزینه بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه سلولی روی بسترهای ایران کیش، سازماندهی جیب ها ترمه، پات لایف، افشا اجتناب کرده اند پلتفرم یکپارچه MPG، همکاری همراه خود دیجیکالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده کسب، همکاری همراه خود نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی، موفقیت محصول صنوبر روی پمپ، افشا اجتناب کرده اند احراز هویت دیجیتال، افزایش تراکنش ابزار موبایلی اجتناب کرده اند دستاوردهای این نمایندگی در سالهای قبلی است.


 


انتهای پیام/