۵۶


56

مدیر پیوندهای عمومی، بانک مرکزی، ۵۶ سال، بیمه برنج، دار سال، اخبار بابا.


به قلم گازارش ایلنا مصطفی قمری وفا در محاسبه کربری خود در توییتر با اشاره به آمارهای اقتصادی ۱۱ ماه امسال و مقایسه آن با همین در سال تهمت پرچسپ حرام آن و ایران نیرومند نوشته: خوبهای. Dur Payan 11 mah 14000 و مقایسه با مدت زمان مشابه پارسی :


تجارت خارجی ارز: ۹۰ میلیارد دلار; رشد ۳۸ دراسید

بیمه برنج: ۵۰ میلیارد دلار; رشد ۵۶ د

عرض: برنج در نیما: ۳/۲۶ میلیارد دلار; رشد ۶۶ د

معاملات یک بازار سرو; ۱/۶۲ میلیارد دلار؛ رشد ۲۰۷ درصددی.


انتهای پیام/