۸۰۰ هزار مادجوی که مقدار آن عرضه اجتماعی است میکند


800 هزار مادجوی که مقدار آن عرضه اجتماعی است میکند

رأس کمیت آن برای مردم شبکه اجتماعی ۸۰۰ هزار مدجوی به نام نیهاد در آگری است.


یک مقدار عرضه در لینک های عمومی مقدار عرضه از بین می رود مقدار عرضه از بین می رود مقدار عرضه انجام می شود تردد مناسب پیاده تا یک میلیون و ۲۵۰ هزاره یک گروه افراد محروم، دانشگاهی به نام مددکار اجتماعی، گروهی که از کردها محافظت می کند. ۸۰۰ هزار نفراز کجای مددگویان زیر بوش این چقدر عرضه و پای کار بزرگی کجاست؟


حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در آدم، آدرس کرد: طایفه چهار، پروژه کار، تامین اجتماعی، افزایش فقر و رفاه، مردم، وزارت رفاه و کار پگیر میچود. Dur Hemin، Zest، Baum، Melli، Employment و Posh Bemma Bray Ahad University.


ما ادم دادیم: پنگ درساد راست بیمه، دور بیما روستایان به واسطه اهل پرداخت میچود و در راه بیمه فراغیر سال، نخست راست بیمه ماهرومان رایگان آست و در سلحی بعد از ساعت سال ییک سوگند به حق بما افزایم، مهرود مهرود. , مهرود فرعون سال نخست دشت بشند. پروپوزال بعدی کجاست نظر دانشگاه فراگیر میچود و انگلیسی کجاست به نظر استخدامیشون که دارن کار میکنن. نقش وظیفه نظام، مبارزه بالا با فقر، یافتن منبع، منبع، جهت و رویه، پیشنهادی که محروم است.


بین دو مدیر اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رومایه شد ارتباط وجود دارد.


انتهای پیام/