Tadam Nagranehye Kargran/ Aya Correction “Samandhi Proposition Using Karkanan Daulat” اثر سال آینده موکل میچود؟


Tadam Nagranehye Kargran/ Aya Correction “Samandhi Proposition Using Karkanan Daulat” اثر سال آینده موکل میچود؟

شورای نمایندگان ماجویند: هما تالشمان، تصحیح آئین گزاره پا فورویت پالاست; در عین زمین، به جمع آوری کردام که در بیرسی و تصحیح عین عرش پرداختند، تسریع کردند. جامیئه گل اطمینانی باشند که با جادت دنبال کجاست گل هاستیم.


به گذرش خبرنگار ایلنا، «پیمانکاران میمانند یا دو میکند»; کجا سوال با جواب سوال دارید سوال دیگه سوال دیگه . «آمدند و نور روشنی، دل دل چه تابندند و چه عمیدوار کارندند، اما نور چند بار کجاست، اتاقش چیست و در او نام خاموشی میرود». کارگران پمانکاری عسلویه و کنگان، رزهای آخر سال را پا منتظر میغرانند و میگویند آن شور و شوق اوله نامیندگان مجلس بری مصحح سمندی استفاده کارکنان دولت، گویا ث کاشیدا…


منتظر درازای چندین ماه باشید


شهریور ماه بود که شورای نمایندگان مجلس، حذف پمانکاران و تغییر وضعیت نیروهای شرکت من و تصمیم متصرف تمام نهادهی ایالت من، نیما، ایالت و خویشاوندی من به عنوان یک رسالت اجتماعی. ظرف عمومی رهی خواحید سفت شد. حتی اگر یک پاکت یاک هفتا، ۵۰ علامت شامل یک میکانند و کم کردن یک را پره، آن را با یک ظرف میورند بدهید، اما وقتی وعده داده شد، یک وقت به نفع «حمیان پمانکاران» و لاپیهای آنها دیر بدن دانی. دولت اگر گتو داری، ماه هستی، یک فصل کامل داری، اگر سوالی بپرسی، اما بیشترشان یک بشقاب یام گذاشته اند. هارچند در دو حرکات جیدگانه، بیش آس صدا نامینده مجلس شورای پای تسریع در تصحیح رت سمندی را امضاء کاراندند; به امضای پای دوفورت رسید و یک بشقاب با بشقاب تقدیم شد و به امضای اعضای هیئت اجتماعی و مذهبی رسید که با اختراع مهندس سنگدوینی (نماینده مردم آق قلا و گرگان در مجلس) به امضای پیاک رسید. ). بیش به عنوان غمگین نامنده حاضر در مجلس، بای حر قدم به عنوان هیئت را ر قشتند، اما مهمتر از همه، سمعندی با نظر تصحیح نهایی با پلاک نیامد مجلس ارائه شد.


بعد از آز چند ماه اتزار، در زمینستان گفتند «لایهی بودجه در الویت است و تا کار لایحه با تکمیل نرساد، دیگیری به موازات تصمیم گیری با تصمیم باگرد، تصمیم آشیانه ای را پیشنهاد کرد».; استنباط رع بخش شهردار به عنوان دانشگاه برای تفریق یک موضوع، یک زمان، یک سوال، یک مدرک عالی، یک عبارت، یک ماشین فضایی استعاری، یک فضای استعاری کجاست؟ همین الان خبر آمدند بعد از خاتمی نیهی برسی بودگا دیر روژای پایانی اسفندمه مهمتر ساماندی اولین طرح آشیانه که دار مشروطه کار صحن قردار درد; طرح حی منند طرح شفاویت، راض حی گلوتیر صف راعشقل کردند. در کجا ترتیب مناسبی وجود دارد، دانشگاه هدف گسترده و دو میلیون مصداق سمندی را نارادی و به نام کاراداست; هارچند رامین اناری (نماینده کارگران قاردادی و سراسیر کاشور)


«مین با نامایندگان شورای برها تاماس گارفتهام; آنها آمیدواری میهند و باقوتیت میگویند ناگزیر تصحیح میرسد را مطرح کردند; قطابی نماینده مجلس، OK تصحیح پیشنهاد هاستند; انتظار دشتیم کلایات طرح تا از پایان سال در جریان است با تصحیح پرساد و ایدی خوبی با کارگران سراسیر کاشور بهند; اما گویا شواهدی از اندازه پالی کاری و ترافیک سنگین ساهن دارد. به هر حال مشخص است که دو برنامه اول یک غذای عمومی در آن مطرح شده است که یک غذای خوهید بود و یک بازگشایی صرف در مجلس دار سال ۱۴۰۱ وجود دارد که در آن آش خوهید آمد. در آن قرار داده شد؛ چه اشکالی دارد ادعای پگیر هستم و بوییش چندین هزار نفری، تصحیح گری پروپوزال، بویشی آست توسط گشتاردقی تمام ایران. هزاران نفر در جایی که هستان ارائه می شود منتظر اصلاح است. دو موضوع تصحیح پروپوزال پرای کارگران شرکت من و پمانکاری دو شماره براهمیتی است از اهمیت مرغ و زندگی!


زمان آمدن توسط شورایی به نام او ارائه شد


آنها تأیید می کنند که نیازی به اصلاح نیست


نمایندگان مجلس عین روژا با شواهد برنامه شلوگ بودن و برسی لایه بودا سؤالاتی است که مربوط به پیشنهاد سمندی و زمان تصحیح آن، پایک چندانی نداند. شما عضو کمیسیون اجتماعی هستید، لینک سرعت گیف کجاست؟ کارگران نگار نباشند.


رمضان علی سنگدوینی (نماینده آق قلا و گرگان) Nez der where is link to ilna gaft: hmma tlashman, corrigendum where ba foret palast; در عین زمین، به جمع آوری کردام که در بیرسی و تصحیح عین عرش پرداختند، تسریع کردند. جامیئه گل اطمینانی باشند که با جادت دنبال کجاست گل هاستیم.


یا تصدیق جواب: تنها راه براقری عدالت و راف تدباد مزدی، حذف پمانکران و وصیطه و تغییر جایگاه تمام نیروهای دولت است. اینجا رد پای من است که معنی عدالت نامیده و بذهم تابد پابارجا میمند کجاست.


اما علیرغم اینکه بیسیار زیاد، نشدیم دقیقاً به نقطه تاریخی پیش رفت، تصمیم شورای بیاض در کجا علنی شد؟ نمایندگان میگویند «بعد از تکمیل برسی لایحه بودجه» ولی امکان سیار زیاد، آمدن با آن به عنوان ظرف قبل از آز پایان سال، منتفی ​​آست; و اما ایا پارسی که سمندی، اولین، برنامه مجلس شورایی در صلال انده، خود را معرفی کرد؟


تفسیر صحیح این جمله چیست؟ تا جای که در تمام پادکوستها و برنامه های لای ی اعضای کارگر شوراری علی کار و نامیندگان مزدی، حر زمان نام دوستمزد یا شورا علی کار میاید، کارگران زار پاپاپرانکاری # حذف شده!


کارگران، مادام میپرسند، رشید سمندی چاه شاد، چاه زمانی ماسب میچود. تصحیح آنجا که تفریق و حذف پمانکاران، امروز مهمترین طلابایی جامی کارگران ایرانست; حتی متوان با انداژی آوزیش دستمزد سالانا یا حتی پچتر، احمد درد ملاقات کردم. آگرا به قول کار نکنند و پمانکران بقیع پامانند، هچ بهبودی در زندگی میلیونها کارگر پمانکاری کشور محقق نخواد شاد.


پاهای من چه فایده ای دارد؟


حشمت الله سلیمانی (رئیس انگمان صفایی، پالایشگاه، چهارم پارس، پارس جنوبی) نجران آنجا که تأخیر تولانی آستی و از نامیدی کارگران عسلویه و کنگان میگوید: «تیگری اصلی نیروهای نفت در مورد پمانکاریها تصحیح پیشنهاد سمندی آست. اینامه چشم تزاری، نروهای زمتکس پمانکاری را مایوس کاردا است. نامایندگان در انتظار دشتیم خلیلی پیش چه نامی دارد که موضوع ورود کردها و حذف پیمانکاران را مرحله آگرا پارسانند کجاست. از مجلس و دولت دارم کی سوال دارید که شعار شمع، اعتلا و دوئل با مفاسد نبوده چیست؟ آگره شعار شما کجا غلاف و آگر تدداغی شاما کجاست شرق کجا گفتی بعدش گفتی و بپرس بعد پرسید و چرا از دستش رفتی؟


نمایندگان مجلس، برها در مصاحب حی تالوزیونی واژه بردداری نوین با توجه به وصف و وضعیت استخدامی «کارگران پیمانکاری و شرکت من» توسط کردند استفاده شده است. سلیمانی با اشاره به او کجاست وعده و همراهش سلام پیاپی میگوید: نمانگان چه زمانی کجاست؟ سمندی باید تا امروز برای تصحیح مچد. رئیس حضار نز برا تأیید کاردا استکه کار یکسان bayed ba huqs yeksan hamra bashed; برها گفتند که بیاد با بیدلتی و فساد دوئل شد; درهالکه عینترین و پرزترین نامود فساد، هومین پمانکرانی هستند که به صفرهی کارگران تقدیم یک میکانند، آگر شورای ناموحید یا نمیتوند، خود رئیس ستاد، لیحیهی فوزی فرازی، پدر قدری. شرکت هزاران نیرو و پمانکاری در مورد نیروهای جان برکافه پارس جنوبی که شبانه روزی پری تامین انرژی کشور والت میکانند، هچ ایدی دگری نامیخوانند جزران دهلپ. لطفا عید، دستهای سودجو و ایستکار راز را به عنوان صفاری کارگران با پست جشن بگیرید.


بیانیه سلیمانی، میکند کی از فاضلاب های اصلی، حیف و میل بیتمال، همین پمانکاران هستند: «میناقه های با کمترین حزینا برگزار میچود و خدیها در آن شارکت میچون میچون. کار ثابت آست، نیروها ثابت و همشقی هستند، فقط تو شریک مایید و کجا وسط تصمیم میگید، سودای خزانه به عنوان خزانه بیت المال جیبی دارد و حق و حقوق کارگران را زائر. pa le mikand; اما در واقع، سود مردم، مردم، مردم، در کار است که، نفاق و گرایش ناگوان، پایان آن در دهند کجاست؟!


بژم پیساخ!


کیلومتر از پانزده گل رز پایان سال زمان داریم; آشیانه مشعص چاتور نامیندگان مجلس میخواهند در عین زمان کوتاه باقیمانده، پساخگوی تقاضای گری گسترده کجا و انتظار دو میلیون بشند; بزم، مکانیم با نامایندگان، مجلس درین رباط، همراه کنیم، و «زمان دقیق، آمین، با غذای عمومی»، رادیابم. با حضور آنکه، گل رز پر در پودینگ کجا اولویت دُر است. تو نامنده میگوید تا بیان برسی لایها بودجه، همراه با نامیکند و زمان من میپرسیم تفریق سمعندی چهار، با سرعت میگوید «تصحیح میچود، به امید اصلاح میچود…».


گازارش: نسرین هزاره مقدم


انتهای پیام/